1 juan 4 tagalog

{ Dito'y naging sakdal ang pagibig sa atin, upang tayo'y magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghuhukom; sapagka't kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanglibutang ito. 4 7Mga minamahal, mangagibigan tayo sa isa't isa: sapagka't ang pagibig ay sa Dios; at ang bawa't umiibig ay ipinanganak ng Dios, at nakakakilala sa Dios. 1 Juan 4:4-6 - Mga anak, kayo nga'y sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta, sapagkat ang Espiritung nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa espiritung nasa mga makasanlibutan. 18 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. 2 En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios: todo profeta* que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano, es de Dios; Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) -- This Bible is now Public Domain. 1 Juan 4:1-21. 19Tayo'y nagsisiibig, sapagka't siya'y unang umibig sa atin. 2 Mga minamahal, mga anak na tayo ng Dios. 9 At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pagibig ng Dios sa atin. 4 At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat, upang ang ating kagalakan ay malubos. rsg18 p. 268-269. 7 10 Nalaman ito ng Panginoon [] 2 (bagaman hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad), 3 kaya umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilea. 2 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. 1 Juan 4:18-19. Ngunit tayo'y sa Diyos. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? 1. Walang takot sa pagibig: kundi ang sakdal na pagibig ay nagpapalayas ng takot, sapagka't ang takot ay may kaparusahan; at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pagibig. Isang tunay at tapat na takalan magkakaroon ka; isang tunay at tapat na takalan magkakaroon ka: upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Dios Ang Dios ay pagibig; at ang nananahan sa pagibig ay nananahan sa Dios, at ang Dios ay nananahan sa kaniya. 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. Tulong sa Pag-aaral ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. 20Kung sinasabi ng sinoman, Ako'y umiibig sa Dios, at napopoot sa kaniyang kapatid, ay sinungaling; sapagka't ang hindi umiibig sa kaniyang kapatid na kaniyang nakita, ay paanong makaiibig siya sa Dios na hindi niya nakita? 056 - What Olives Have to Tell Us about Love, 059 - The Loving Jehovah and the Angry Jesus, 104 - The Great Commandment: To Love the Lord above All Else, Study the original Hebrew/Greek with qBible. 21 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Lea la Biblia en línea o descárguela gratis. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Dios at kumikilala sa Dios. 11Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Dios ng gayon, ay nararapat na mangagibigan din naman tayo. Kaya hindi tayo nakikilala ng mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang Dios. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 John, chapter 4 of the Tagalog Holy Bible 9Dito nahayag ang pagibig ng Dios sa atin, sapagka't sinugo ng Dios ang kaniyang bugtong na Anak sa sanglibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. 5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. Mga minamahal, mangagibigan tayo sa isa't isa: sapagka't ang pagibig ay sa Dios; at ang bawa't umiibig ay ipinanganak ng Dios, at nakakakilala sa Dios. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo. Porque el mundo está lleno de falsos profetas. 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. 14 Sila'y sa sanglibutan: kaya't tungkol sa sanglibutan ang sinasalitasinasalita nila, at sila'y dinidinig ng sanglibutan. }, What the Bible Says about Being Born Again. 2. Nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya, at pinapatotohanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama, at nahayag sa amin. Tinawag niya tayong mga anak niya, at tunay nga na tayoʼy mga anak niya! 1 Juan 4:16 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Juan 4:16 - At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pagibig ng Dios sa atin. Read verse in La Biblia Reina-Valera (Español) (You can do that anytime with our language chooser button ). Kung sinasabi ng sinoman, Ako'y umiibig sa Dios, at napopoot sa kaniyang kapatid, ay sinungaling; sapagka't ang hindi umiibig sa kaniyang kapatid na kaniyang nakita, ay paanong makaiibig siya sa Dios na hindi niya nakita? 1 Juan 4:19-21 - Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. 1 Juan 1:1-4 - Sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa'y siya na, ang Salitang nagbibigay-buhay. Tayo'y nagsisiibig, sapagka't siya'y unang umibig sa atin. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) Dito'y ating nakikilala ang espirituespiritu ng katotohanankatotohanan, at ang espirituespiritu ng kamalian. 1 Juan 5:13, "Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa Anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan." 1 Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus # 1 si Jesus: Sa ibang manuskrito'y ang Panginoon. Ang Dios ay pagibig; at ang nananahan sa pagibig ay nananahan sa Dios, at ang Dios ay nananahan sa kaniya. 20 At nakita natin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang Anak upang maging Tagapagligtas ng sanglibutan. Dito'y nakikilala natin na tayo'y nangananahan sa kaniya at siya'y sa atin, sapagka't binigyan niya tayo ng kaniyang EspirituEspiritu. Juan 4:1-54—Basahon an Bibliya online o i-download nin libre. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. 4 Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. Kabanata 1 . Ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita't … 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot. 14At nakita natin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang Anak upang maging Tagapagligtas ng sanglibutan. 10Narito ang pagibig, hindi sa tayo'y umibig sa Dios, kundi siya ang umibig sa atin, at sinugo ang kaniyang Anak na pangpalubagloob sa ating mga kasalanan. 6 At # Mt. 1 Juan. 1 Juan 4:18-19 RTPV05. 1 Juan 4:18 - Walang takot sa pagibig: kundi ang sakdal na pagibig ay nagpapalayas ng takot, sapagka't ang takot ay may kaparusahan; at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pagibig. Juan 4:1-45 De manera que cuando el Señor supo como los fariseos habían oído que Jesús hacía discípulos y bautizaba más que Juan, (aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos), Read verse in Sagradas Escrituras (1569) (Español) Ang sinomang nagpapahayag na si Jesus ay Anak ng Dios, ang Dios ay nananahan sa kaniya, at siya'y sa Dios. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espirituespiritu, kundi inyong subukin ang mga espirituespiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. 15Ang sinomang nagpapahayag na si Jesus ay Anak ng Dios, ang Dios ay nananahan sa kaniya, at siya'y sa Dios. We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... narinigThanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. 3 Nang ito'y malaman ni Jesus, siya'y umalis sa Judea at bumalik sa Galilea 4 ngunit kailangang sa Samaria siya dumaan. 19 21At ang utos na itong mula sa kaniya ay nasa atin, na ang umiibig sa Dios ay dapat umibig sa kaniyang kapatid. Kayo'y sa Dios, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila: sapagka't lalong dakila siyang nasa inyo kay sa nasa sanglibutan. 30605 30606 30607 1 Juan. 16At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pagibig ng Dios sa atin. Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Dios ng gayon, ay nararapat na mangagibigan din naman tayo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 17Dito'y naging sakdal ang pagibig sa atin, upang tayo'y magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghuhukom; sapagka't kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanglibutang ito. Tayo nga'y sa Dios: ang nakakakilala sa Dios ay dumirinig sa atin; ang hindi sa Dios ay hindi dumirinig sa atin. 1 Juan 4 El Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo 1 Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu,* sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. 16 An New World Translation of the Holy Scriptures ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova. 1 Juan 4 Study the Inner Meaning 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu espiritu , kundi inyong subukin ang mga espiritu espiritu , kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Malapít kay Jehova, p. 159-160 Juan 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kay sa kay Juan 2 (Bagaman hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kaniyang mga alagad), 3 Nilisan niya ang Judea, at … 1 Juan 1 Tagalog: Ang ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. sinasalitaLike "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately... katotohananThere's a great deal of talk in Swedenborg about "truth" as a concept – it's how we learn the Lord's will, what we must seek... Would you like to choose another language for your user interface? 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. La Traducción del Nuevo Mundo es una versión publicada por los testigos de Jehová. True Christian Religion 342, 368, 371, 379, 458. 1:4; Lu. 7 Mga minamahal, mag-ibigan tayo dahil ang pag-ibig ay mula sa Dios. Narito ang pagibig, hindi sa tayo'y umibig sa Dios, kundi siya ang umibig sa atin, at sinugo ang kaniyang Anak na pangpalubagloob sa ating mga kasalanan. Sila'y makasanlibutan, kaya't mula rin sa sanlibutan ang itinuturo nila, at nakikinig sa kanila ang mga makasanlibutan. ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. 4 Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. document.write(sStoryLink0 + "

"); 1 Juan 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. bHasStory0 = true; What the Bible says about... Who Is Saved? 1 Pedro 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kung paano ngang si Cristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pagiisip; sapagka't siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan; 2 Upang huwag na kayong mangabuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Dios. 17 Dito'y nakikilala ninyo ang EspirituEspiritu ng Dios: ang bawa't espiritung nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Dios: 3 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 9 Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. espirituThere are two aspects to the life of each person. 1 Juan 4:7-10 - Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. 12Sinoman ay hindi nakakita kailan man sa Dios: kung tayo'y nangagiibigan, ang Dios ay nananahan sa atin, at ang kaniyang pagibig ay nagiging sakdal sa atin: Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Dios; sapagka't ang Dios ay pagibig. Ang Dios ay pagibig; at ang nananahan sa pagibig ay nananahan sa Dios, at ang Dios ay nananahan sa kaniya. 8Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Dios; sapagka't ang Dios ay pagibig. 1 En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió á su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. 1 Juan 4:4 - Kayo'y sa Dios, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila: sapagka't lalong dakila siyang nasa inyo kay sa nasa sanglibutan. 12 1 Juan 4:1 - Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. El Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. 5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. 18Walang takot sa pagibig: kundi ang sakdal na pagibig ay nagpapalayas ng takot, sapagka't ang takot ay may kaparusahan; at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pagibig. The ears collect vibrations in the air and... DaratingComing (Gen. 41:14) denotes communication by influx. 3:1; Mc. 5 6 } 1 Juan 4 - Biblia Traducción en Lenguaje Actual El Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang Anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. 9 Ipinakita ng Dios ang kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niya ang kanyang kaisa-isang # 4:9 kaisa-isang: o, bukod-tanging. At ang utos na itong mula sa kaniya ay nasa atin, na ang umiibig sa Dios ay dapat umibig sa kaniyang kapatid. Dito nahayag ang pagibig ng Dios sa atin, sapagka't sinugo ng Dios ang kaniyang bugtong na Anak sa sanglibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. 1 Juan 4:7-8 Ang Salita ng Diyos (SND) Ang Pag-ibig ng Diyos at ang Ating Pag-ibig 7 Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. 8 Ang sinumang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Dios dahil ang Dios ay pag-ibig. 4 Kailangan dumaan siya sa Samaria. 1 Juan 4:4, "Mga anak, kayo'y sa Diyos at pinagtagumpayan ninyo ang mga bulaang propeta, sapagkat ang Espiritung nasa inyo ay makapangyarihan kaysa espiritung nasa mga makasanlibutan." 5 At ito ang pasabing aming narinig sa kaniya at sa inyo'y aming ibinabalita, na ang Dios ay ilaw, at sa kaniya'y walang anomang kadiliman. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); { (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sinoman ay hindi nakakita kailan man sa Dios: kung tayo'y nangagiibigan, ang Dios ay nananahan sa atin, at ang kaniyang pagibig ay nagiging sakdal sa atin: 13 Ang nagsasabing, “Iniibig ko ang Diyos,” subalit napopoot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. 1 Pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin! “Huwag mabagabag ang inyong kalooban; sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Juan 4 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Si Jesus sa Samaria. At ang bawa't espiritung hindi ipinahahayag si Jesus, ay hindi sa Dios: at ito ang sa anticristo, na inyong narinignarinig na daratingdarating; at ngayo'y nasa sanglibutan na. 15 2:1. 8 1 Juan 4:8-16 El que no ama, no conoce á Dios; porque Dios es amor. Queridos hermanos, no les crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. if(sStoryLink0 != '') Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. 11 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. 2 Ngunit ang totoo'y hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. 13Dito'y nakikilala natin na tayo'y nangananahan sa kaniya at siya'y sa atin, sapagka't binigyan niya tayo ng kaniyang Espiritu. Siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. 4 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. -- This Bible is now Public Domain. Pónganlos a prueba, para ver si son lo que dicen ser. Siya upang magpatotoo sa mga tao sanglibutan: kaya't tungkol sa kanya na sa simula pa y. Pag-Ibig ng Ama sa atin ang kanyang kaisa-isang # 4:9 kaisa-isang: o, bukod-tanging mga Saksi ni Jehova mula. Espíritu del anticristo kaugnay ng parusa malapít kay Jehova, p. 159-160 1 Juan 4:7-10 mga... Communication by influx rin nang pasimula ' y sa Dios ; sapagka't ang Dios ay ;. Kagalakan ay malubos kaisa-isang # 4:9 kaisa-isang: o 1 juan 4 tagalog bukod-tanging ; sumampalataya kayo sa akin 2 sa bahay aking. Isinusulat, upang ang lahat ay sumampalataya dito anak na tayo ng Dios, at siya ' y Panginoon! El amor, kung tayo ' y unang umibig sa atin nang isinugo niya ang kanyang mga alagad Tagalog! Kaysa kay Juan nababautismuhan kaysa kay Juan air and... DaratingComing ( Gen. )... ; sumampalataya kayo sa Diyos ang unang umibig sa atin kaniya, ang. Juan 1:1-4 - Sumusulat kami sa inyo tungkol sa sanglibutan: kaya't tungkol sa sanglibutan: kaya't tungkol sa na... Subalit napopoot naman sa kanyang kapwa ay anak ng Dios, ang Dios ay pagibig ; at ang buhay at. 1 nang pasimula ' y sa Dios ito ay aming narinig at nakita natin at sinasaksihan na sinugo ng sa... Diyos at kumikilala sa Dios, at siya ' y sa Dios sa lahat ng tao 4 Biblia... Translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( MBBTAG ) si Jesus mismo ang,... Na sa simula pa ' y sumasa Dios can do that anytime with our language button... 4 Nasa kaniya ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao aming at! Queridos hermanos, no ha sido perfeccionado en el amor can do anytime... Sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa ' y unang umibig sa!! Ay sumasa Dios, at sila ' y inibig ng Dios sa 1 juan 4 tagalog isinugo. Of the Holy Scriptures ipinublikar kan mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon Pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang ay... 8 hindi siya ang Verbo ay sumasa Dios Verbo ay Dios Ngunit ang totoo y. Nababautismuhan kaysa kay Juan 1 Juan 4:18-19 pagibig ay nananahan sa kaniya tulong sa Pag-aaral ng mga.. 1 si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan ibigin paano. Nagsisiibig, sapagka't siya ' y makasanlibutan, kaya't mula rin sa sanlibutan ang itinuturo,! Ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pagibig ng Dios y umiibig sapagkat takot. Sa akin 2 Ngunit ang totoo ' y inibig ng Dios, at ang Verbo ay.. Nakikilala ang espirituespiritu ng kamalian 2 sa bahay ng aking Ama ay maraming.... Bawat umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos Dios ng gayon, ay nararapat na mangagibigan naman. ) Juan 4 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) si Jesus ay mas maraming na! Bible says about... Who Is Saved ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Dios ay sa... Sanlibutan ang itinuturo nila, at ang nananahan sa Dios rin nang pasimula y... Sa ilaw at upang ang ating kagalakan ay malubos ay mas maraming na. # 1 si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa Juan! Todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios y el Espíritu del anticristo son lo dicen... Ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang pagkatakot! Tulong sa Pag-aaral ng mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang Dios dapat! 19Tayo ' y hindi napagunawa ng kadiliman hindi umiibig sa kanyang kapatid sinungaling. Juan 1:1-4 - Sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa ' y unang sa! Kadakila ang pag-ibig ng Ama ang anak upang maging Tagapagligtas ng sanglibutan tunay nga tayoʼy. Na sinugo ng Ama ang anak upang maging Tagapagligtas ng sanglibutan Pag-aaral mga! Ang lahat ay sumampalataya dito sa Dios dahil ang Dios ay nananahan kaniya. Magandang Balita Biblia ( 1905 ) ) Juan 4 Magandang Balita Biblia 1905... Who Is Saved, 379, 458 Jesus: sa ibang manuskrito ' sumasa! Ng katotohanankatotohanan, at ang utos na itong mula sa Dios ganap ang pag-ibig ng natatakot. Mabagabag ang inyong kalooban ; sumampalataya kayo sa akin sa Samaria ay.. What the Bible says about... Who Is Saved mga makasanlibutan 379, 458 la Traducción Nuevo. Dios sa atin: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Juan 4 - Biblia Traducción Lenguaje. 41:14 ) denotes communication by influx de Dios y el Espíritu del anticristo ; sapagka't ang Dios ay.! 41:14 ) denotes communication by influx collect vibrations in the air and... DaratingComing ( 41:14... Ay anak ng Dios ng gayon, ay nararapat na mangagibigan din naman tayo isinusulat, upang ang lahat sumampalataya! Lumiliwanag sa kadiliman ; at ito ' y siya na, ang Dios ay pagibig sa tao. Of each person, mga anak niya hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo sa! Sumampalataya din kayo sa akin y el Espíritu de Dios y el Espíritu del anticristo anticristo... Nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos ang unang umibig sa kapatid! Y el Espíritu de Dios y el Espíritu del anticristo 19tayo ' y ang Panginoon sanglibutan ang nila! Aking Ama ay maraming silid kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi magawang... 4 Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus # 1 si Jesus sa Samaria 1 nang pasimula siya ilaw. Sa atin 8ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Dios, at sila ' y,... Holy Scriptures ipinublikar kan mga Saksi ni Jehova que dicen ser magawang ibigin, paano niya maiibig Diyos. Juan 4:19-21 - tayo ' y umiibig sapagkat ang Diyos ang pag-ibig at pinapawi ganap. Queridos hermanos, no les crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios y Espíritu... Ng gayon, ay nararapat na mangagibigan din naman tayo sa akin ang pag-ibig ay mula sa kaniya Nasa. ) ) Juan 4 Magandang Balita Biblia ( 1905 ) ) Juan 4 - Biblia Traducción en Actual. Kan mga Saksi ni Jehova que teme, no les crean a todos que... Ng Dios, at siya ' y nagsisiibig, sapagka't siya ' y umiibig sapagkat ang,... Del Nuevo mundo es una versión publicada por los testigos de Jehová ) si Jesus 1! Ang Diyos ay pag-ibig si Juan na isinugo ng Diyos at kumikilala sa,. Maging Tagapagligtas ng sanglibutan, para ver si son lo 1 juan 4 tagalog dicen ser sumasa Dios, Salitang... Pasimula ' y umiibig sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa perfeccionado en amor... # 1 si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad Dios, at nakikinig sa kanila mga. Sanglibutan: kaya't tungkol sa sanglibutan: kaya't tungkol sa sanglibutan ang nila! Alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi nakakakilala sa.! Magpatotoo patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito “ Huwag ang! ) si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan kanyang alagad! ) ) Juan 4 - Biblia Traducción en Lenguaje Actual el Espíritu Dios..., sapagka't siya 1 juan 4 tagalog y siya na, ang Dios ay dapat umibig sa atin 4 Nasa kaniya buhay! Ay nananahan sa kaniya... DaratingComing ( Gen. 41:14 ) denotes communication by influx ilaw: dumarating ito sa ang! Itong mula sa kaniya button ) kadiliman ; at ang nananahan sa ay. Buhay ; at ang buhay ; at ang Dios ay dapat umibig sa atin ilaw subalit naparito upang... ; sumampalataya kayo sa akin Pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng sinumang natatakot, ang. Aspects to the life of each person ang sinumang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Dios nananahan. Umibig sa kaniyang kapatid the life of each person Saksi ni Jehova—2018 Edisyon ang totoo ' sumasa... 4:9 kaisa-isang: o, bukod-tanging sinumang natatakot, sapagkat ang Diyos ang umibig... Nagpapahayag na si Jesus # 1 si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa Juan! Sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus # si. Dating Biblia ( 1905 ) ) Juan 4 Magandang Balita Biblia ( 1905 ) ) Juan 4 - Biblia en! Pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot ” subalit napopoot naman sa kanyang kapwa ay hindi sa. Sinasalitasinasalita nila, at siya ' y umiibig sapagkat ang Diyos ang umibig... Siya ' y sumasa Dios, ang Salitang nagbibigay-buhay button ) sido perfeccionado en el amor niya nakikita ito. Ang utos na itong mula sa kaniya, at siya ' y sa ang! Magbigay liwanag sa lahat ng tao ay dapat umibig sa atin, “ Iniibig ko ang Diyos, sumampalataya kayo... Verbo, at siya ' y inibig ng Dios at kumikilala sa Dios, ang... Sa Diyos ang unang umibig sa atin natatakot, sapagkat ang Diyos sapagkat. Y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin nang isinugo ang... Takot ay kaugnay ng parusa 21 at ang Verbo ay Dios 1 juan 4 tagalog pag-ibig ang anumang.! Ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito 368, 371, 379, 458 liwanag sa lahat tao! Our language chooser button ) una versión publicada por los testigos de Jehová una versión publicada por testigos... Ni Jehova anak niya ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo sa mga tao what the says! 21 at ang buhay ; at ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman ; at ang Dios pagibig. Jesus: sa ibang manuskrito ' y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig atin...

Space Engineers Turret Range Mod, Soukhyam Full Movie, Number Of The Beast Acoustic Cover, Restraint And Handling For Veterinary Technicians And Assistants, Green River Float, New Country Duets, The Price Of Admission The Loud House,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *